Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) gelden voor alle overeenkomsten en alle aanbiedingen en bestellingen van KISSES OVERSEAS i.e Huijbers BV. (hierna KISSES OVERSEAS)

1.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven en kunnen op verzoek naar U worden toegestuurd.

1.3 Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk bevestigd zijn door KISSES OVERSEAS. De overige voorwaarden blijven dan onverkort van kracht.

1.4 Door uw bestelling of door het accepteren van een aanbieding geeft U aan dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.

1.5 KISSES OVERSEAS kan voor de uitvoering van uw bestelling tussenpersonen en andere derden inschakelen, deze voorwaarden blijven dan van toepassing.

 

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van KISSES OVERSEAS zijn vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Dit geldt tevens voor alle aanbiedingen op de website www.kissesoverseas.com.

2.2 Het deel van de bepaling van 2.1 “zolang de voorraad strekt”: is niet van toepassing op de schriftelijke aanbiedingen waarin een geldigheidsduur is vermeld.

2.3 Aanbiedingen gelden eenmalig en zijn zonder schriftelijke toestemming niet voor nabestellingen.

2.4 Specificaties van aanbiedingen worden bij benadering verstrekt, maar binden KISSES OVERSEAS niet.

2.5 Samengestelde aanbiedingen en prijzen verplichten KISSES OVERSEAS niet tot levering van een deel van de in de aanbieding genoemde producten tegen een deel van de opgegeven prijzen

2.6 Indien aanbiedingen en prijzen, verschrijvingen of vergissingen bevatten, die U naar redelijkheid had behoren te begrijpen, kan KISSES OVERSEAS niet aan deze aanbiedingen en prijzen worden gehouden.

2.7 Een overeenkomst met KISSES OVERSEAS komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door KISSES OVERSEAS.

2.8 KISSES OVERSEAS kan eventueel uw bestelling weigeren of aan de levering additionele voorwaarden verbinden. KISSES OVERSEAS zal dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw bestelling laten weten.

2.9 Kortingsbonnen en speciale actie producten zijn niet inwisselbaar voor geld of andere producten en diensten dan die, op de kortingsbonnen of met de acties zijn aangegeven.

 

Artikel 3: Prijzen

3.1 De prijzen voor onze producten en diensten zijn , tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, in Euro’s, inclusief BTW en exclusief behandeling – en verzendkosten.

3.2 De koopprijs is de geldende prijs op de dag van levering.

3.3 De vastgestelde prijzen kunnen door KISSES OVERSEAS te allen tijden worden gewijzigd. KISSES OVERSEAS zal prijzen zeker wijzigen indien wettelijke voorschriften, recepturen, kosten, tarieven, marktomstandigheden, assortimentssamenstelling of andere zaken daartoe aanleiding geven.

3.4 Indien prijsverhogingen voor producten en diensten plaats hebben in de periode tussen het moment van uw bestelling en de uitvoering van de bestelling kunt u de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen 10 werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door KISSES OVERSEAS.

 

Artikel 4: Betalingen

4.1 De betaling van de koopprijs, zonder korting of compensatie, dient binnen 8 dagen na uw bestelling gedaan te zijn.

4.2 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling, de datum van creditering van de bankrekening van KISSES OVERSEAS.

4.3 Bezwaren tegen eventuele kosten en hoogte van de koopprijs schorten de betalingsverplichting niet op.

4.4 Wanneer binnen de betalingstermijn genoemd in 4.1 geen of geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, wordt vanaf die datum over het verschuldigde bedrag een rente in rekening gebracht van 1% per maand of gedeelte van een maand.

4.5 Indien KISSES OVERSEAS een aanmaning moet sturen omdat u niet binnen de betalingstermijn genoemd in 4.1 betaald, bent u naast de openstaande vorderingen en rente telkens een bedrag van Euro 15,= excl BTW aan administratiekosten verschuldigd.

4.6 Indien U in gebreke bent met het nakomen van een of meerdere verplichtingen, komen alle redelijke kosten die KISSES OVERSEAS moet maken om tot nakomen van deze verplichtingen zorg te dragen, voor uw rekening. Wanneer dit om een geldvordering gaat bent U in ieder geval de incasso kosten van 15% van de openstaande vordering met een minimum van Euro 100,= excl BTW verschuldigd.
4.7 Tevens komen alle hogere kosten die door KISSES OVERSEAS in deze gemaakt moeten worden voor uw rekening.

 

Artikel 5: Levering en levertijd

5.1 De levering van de producten vindt plaats op de locatie en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending, hierbij gaat het risico van de producten op u over.

5.2 Levering zal plaatsvinden indien aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

5.3 Verzending wordt verzorgd door Post NL. De pakketten worden twee maal op het opgegeven bezorgadres aangeboden. Hierna kan de bestelling op het postkantoor worden opgehaald. Eventuele kosten voor het niet afhalen van het pakket komen voor uw rekening.

5.4 KISSES OVERSEAS zal zich inspannen om de goederen binnen de opgegeven levertijd te leveren.

5.5 De opgegeven levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Indien de indicatieve levertijden worden overschreden geeft dit geen recht op een schadevergoeding, of het recht de overeenkomst te ontbinden, of van de order af te zien.

5.6 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat u de overeenkomst in stand laat, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6: Garantie

6.1 KISSES OVERSEAS garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

6.2 Indien de geleverde goederen niet voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Dan kunt u de daarvoor bestemde klachtenprocedure in werking stellen.

 

Artikel 7: Reclames

7.1 U dient de levering op het moment van afleveren te onderzoeken om vast te stellen of de levering aan de gebruikelijke eisen voldoet.

7.2 Eventuele zichtbare gebreken, dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden gemeld bij KISSES OVERSEAS en moeten worden ingediend onder vermelding van besteldata, factuur- en verzendnummers.

7.3 Verborgen fouten dienen na 7 dagen na vaststelling docht uiterlijk binnen zes maanden na levering schriftelijk te worden gemeld bij KISSES OVERSEAS.

7.4 Indien KISSES OVERSEAS vaststelt dat levering inderdaad niet aan de overeenkomst voldoet, zal naar keuze van KISSES OVERSEAS het bedrag aan u worden terug betaald (mits door u betaald) of in producten worden vergoed.

7.5 Indien u een product zonder gebreken toch niet wenst af te nemen kunt u het product binnen 14 dagen na levering, aan KISSES OVERSEAS terugsturen. Het product graag ongeopend, in de originele verpakking en onbeschadigd terug te sturen. De kosten van de retourzending komen voor uw rekening. Ongefrankeerde verzendingen kunnen wij helaas niet in ontvangst nemen.

7.6 Wanneer u de producten al betaald heeft, zal KISSES OVERSEAS na ontvangst van de retourzending (conform de voorwaarden in artikel 7.5), de kostprijs van de producten binnen 14 dagen aan u terugbetalen,

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Indien de door KISSES OVERSEAS geleverde goederen en diensten gebrekkig zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt tot wat in artikel 6 onder garantie is vermeld.

8.2 KISSES OVERSEAS is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen en/of onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door gebruiker, of het blootstellen van producten aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte.

8.3 Voor een misverstand, beschadigingen, vertragingen of niet goed overkomen van bestellingen en mededelingen door het gebruik van computers, telefoon, het internet of een ander communicatiemiddel tussen u en KISSES OVERSEAS of tussen KISSES OVERSEAS en derden, zijn wij niet aansprakelijk, behalve voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van KISSES OVERSEAS.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van de geleverde producten blijft bij KISSES OVERSEAS berusten en gaat pas over nadat de volledige aankoopprijs daarvan in ontvangst is bij KISSES OVERSEAS en u al hetgeen u aan KISSES OVERSEAS verschuldigd bent op grond van enige overeenkomst heeft voldaan.

9.2 Zolang de volledige betaling van de producten aan KISSES OVERSEAS nog niet is voldaan, bent u niet bevoegd de producten te verpanden of geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden.

 

Artikel 10: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1 Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door KISSES OVERSEAS geleverde producten en diensten te respecteren.

10.2 KISSES OVERSEAS kan niet garanderen dat de aan afnemer geleverde producten en diensten geen inbreuk maken op (ongeschreven) intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden.

 

Artikel 11: Overmacht

11.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt er verstaan wanneer KISSES OVERSEAS niet kan voldoen aan haar verplichtingen en dit niet te wijten is aan de schuld van KISSES OVERSEAS en geeft KISSES OVERSEAS het recht zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. KISSES OVERSEAS is niet aansprakelijk voor enige schade indien KISSES OVERSEAS door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

11.2 Onder overmacht in 11.1 van dit artikel wordt, naast alles wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, tevens begrepen elke vreemde oorzaak, welke niet aan KISSES OVERSEAS kan worden toegerekend zoals:
beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, oorlog, staking, boycot en of andere bedrijfsstoornissen bij KISSES OVERSEAS en of haar toeleveranciers, inbeslagneming, onderbreking van productie, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en of energie en natuurrampen, brand, en revolutie

11.3 Voor zover KISSES OVERSEAS bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst was nagekomen of alsnog kan nakomen zal KISSES OVERSEAS dit deel apart in rekening brengen en zal u aan uw verplichtingen moeten voldoen alsof dit om een afzonderlijke overeenkomst gaat.

 

Artikel 12: Niet-nakoming

12.1 Indien u enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft KISSES OVERSEAS het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of indien u uw verplichtingen alsnog niet behoorlijk nakomt, de gehele overeenkomst of een deel daarvan met onmiddellijke ingang eenzijdig te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd al verder toekomende rechten van KISSES OVERSEAS.

12.2 In geval van faillissement, curatele, aangevraagde of verkregen surseance van betaling, heeft KISSES OVERSEAS het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle verdere toekomende rechten van KISSES OVERSEAS.

 

Artikel 13: Diversen

13.1 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd is met het toepasselijk recht, zal deze vervallen en worden vervangen door een door KISSES OVERSEAS vast te stellen vergelijkbare bepaling.

13.2 De ongeldigheid van een bepaling uit deze voorwaarden zal geen invloed hebben op de overige bepalingen uit deze voorwaarden.

13.3 Indien KISSES OVERSEAS gedurende kortere of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden heeft toegestaan, kan KISSES OVERSEAS nog steeds directe en strikte naleving van deze voorwaarden eisen. U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat KISSES OVERSEAS deze voorwaarden soepel toepast of heeft toegepast.

13.4 KISSES OVERSEAS is gerechtigd om uw bestelling door derden te laten uitvoeren

 

Artikel 14: Adreswijzigingen

14.1 Afnemer is verplicht KISSES OVERSEAS schriftelijk op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing.

14.2 Indien afnemer verzuimt dit tijdig te doen, blijft men jegens KISSES OVERSEAS tevens aansprakelijk voor alle verplichtingen ten opzichte van de artikelen die naar diens oude adres worden verzonden.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op elke bestelling, aanbieding en overeenkomst met KISSES OVERSEAS is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele onoplosbare geschillen kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Eindhoven.

 

Artikel 16: Depot

16.1 De algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd en liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven

16.2 KISSES OVERSEAS heeft het recht de algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen.

16.3 Op het moment van tot stand komen van een overeenkomst is telkens de laatst gedeponeerde versie van toepassing.

 

Definities

In deze algemene voorwaarden gebruikt:

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  6. 
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 

Sign up here